Телефон за бърза поръчка 0876676679!
Телефон за бърза поръчка 0876676679!

Защита на личните данни

Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-отдолу на всяка страница на този сайт.
Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.
Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:
 • помогнем при попълване на поръчка;
 • информираме отностно продукти или услуги;
 • да предоставим услуги и поддръжка;
 • известим за нови услуги или други ползи;
 • предоставим персонализирани промоционални оферти;
 • изберем съдържание което да Ви бъде показано;
 • Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

  Обща информация

  От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

  В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на печатни услуги, Морани  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

  Какво са лични данни?

  Лични данни по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

  Няколко примера за лични данни са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

  Ние събираме лични данни само и единствено за предоставяне на продукти и услуги, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения, както и за да предложим най-качественото комплексно обслужване на пазара.


  Информация относно Администратора на лични данни

  Наименование: morani.bg

  Информация относно компетентния надзорен орган

  Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон:02 915 3 518 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

  Морани  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

  Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

  Чл. 1. (1) Морани  събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на полиграфически услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

  • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
  • Изпълнение на задълженията на Морани  по договор с Вас;
  • За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;
   • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор.
  • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Морани ;
  • За целите на легитимния интерес на Морани .

  (2) Morani.bg е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Морани  действа в качеството си на обработващ лични данни.


  Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

  Чл. 2. (1) Морани  събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите полиграфически услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, или като кандидатствате за работа в Морани , включително за следните цели:

  • Изпращане на запитване;
  • индивидуализация на страна по договора;
  • регистрация на участник в събитие, организирано от Морани ;
  • счетоводни цели;
  • статистически цели;
  • защита на информационната сигурност;
  • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
  • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата и др.;
  • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за продукти, събития и други услуги, които могат да са от интерес за Вас;
  • предоставяне на клиентско обслужване чрез нашия кол център;
  • индивидуализиране на кандидата;
  • осъществяване на контакт с кандидата и провеждане на комуникация;
  • извършване на подбор на кандидати.

  (2) При сключване на договор с търговски партньор ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

  (3) Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

  (4) При сключване на договор с партньор – физическо лице, ние събираме и обработваме лични данни за трите имена, единен граждански номер и данни по документ за самоличност (номер, дата на издаване, издател), за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

   

   (5) Морани  спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • ограничение на целите на обработване;
  • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  • точност и актуалност на данните;
  • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

  (6) При обработването и съхранението на личните данни, Морани може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

  • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
  • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
  • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
  • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;


  Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Морани ?

  Чл. 3. (1) Морани  извършва следните операции с личните данни за следните цели:

  • Изпращане на запитване от потребител през уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на полиграфически и други услуги – целта на тази операция е подаване на запитване, което да бъде обработено от нас и съответно подготвена и изпратена обратно конкретна оферта към на клиента.
  • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
  • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите,  съгласно договора за предоставяне на услугата.
  • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
  • Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор: За извършването на подбор на кандидати за работа, ние обработваме личните данни, които са ни били изпратени под формата на автобиография и мотивационно писмо или други документи удостоверяващи образование и квалификация.
  •  Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице, както и за физическото лице-партньор по договор. 

   

   (2) Морани 2013 обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

  • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, адрес, и в някои случаи единен граждански номер или личен номер на чужденец)
   • Цел, за която се събират данните: 1) Изпращане на запитване от потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
   • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и закупуване на услуга, между Морани  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
  • Други данни, които Морани  обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Морани  събира данни за използвания IP адрес.
   • Информация за банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащания направени към Морани ;
   • Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от Морани  за идентификация на клиенти;
   • Друга обратна връзка, която получаваме от Вас.
   • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
   • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
  • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
   • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.
   • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Морани  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

  (3) Морани 2013 не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

  (4) Личните данни са събрани от Морани  от лицата, за които се отнасят.

  (5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


  Срок на съхранение на личните Ви данни

  Чл. 4. (1) Морани  прекратява използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора или след изтичане на срока му, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или изтичане на срока му или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

  (2) Морани  съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от наличието на актуална обява за работа, публикува на нашия уебсайт или на друго място. След изтичане на срока на обявата или приключване на подбора, Морани  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

  (3) Морани  съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор или физическите лица-партньори по договор с дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на Морани  и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.

   

  Предаване на вашите лични данни за обработване

  Чл. 5. (1) Морани  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

  (2) Морани  Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


  Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

  Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

  Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Морани  за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като се свържете с нас чрез искане в свободен текст.

  (2) Морани  може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.


  Право на достъп

  Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Морани  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

  (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

  (3) Морани  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

  (4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Морани  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


  Право на коригиране или попълване

  Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Морани .


  Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

  Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Морани  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Морани има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
  • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Морани ;
  • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

  (2) Морани  не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

  • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

  (3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете с писмено искане, изпратено до Морани , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Морани , като представите на място своята лична карта за целите на идентификация. (4) Морани  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


  Право на ограничаване

  Чл. 10. Вие имате право да изискате от Морани  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

  • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Морани  да провери точността на личните данни;
  • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
  • Морани  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
  • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Морани  имат преимущество пред Вашите интереси.

  Право на преносимост

  Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Морани , с искане по имейл.

  (2) Вие можете да поискате от Морани  директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


  Право на получаване на информация

  Чл. 12. Вие можете да поискате от Морани  да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Морани може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


  Право на възражение

  Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Морани , които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


  Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

  Чл. 14. (1) Ако Морани  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

  (2) Морани  не е длъжен да Ви уведомява, ако:

  • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
  • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
  • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

  Лица, на които се предоставят личните ви данни

  Чл. 15. (1) Лица обработващи данни от името на Морани :

  • дружества събирачи и/или обезпечаващи вземанията – агенции за събиране на вземания, кредитни агенции, които чрез поръчителство или друг способ, обслужване и събиране на вземания;
  • Пощенски оператори и фирми за куриерски услуги, с оглед изпращане на пратки и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
  • Агенти на Морани , които действат като представители на дружеството, при продажбата на услуги и продукти;
  • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за нормалното функциониране на бизнеса на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;
  • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;
  • банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;

  (2) Лица, обработващи данните от свое име

  • цесионери – страна по договори за цесия, с които Мтел прехвърля (продава) Вашите непогасени задължения;
  • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

  Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

  Други разпоредби

  Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

  Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон:02 915 3 518 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

  Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

  Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

  Чл. 20(1). Когато възлагате на Морани  да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Морани  действа в качеството на обработващ личните данни.

  (2). В случаите по ал. 1, Морани  действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. Морани  няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Морани  няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Морани  в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата.

   

  Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

  Сайтът на Морани  използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

  Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

  Видове бисквитки, които използваме:

  • Задължителни бисквитки

  Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език.

  • Аналитични бисквитки

  Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

  • Функционални бисквитки

  Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него и други.

  • Бисквитки за прецизно таргетиране

  Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

  Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

   

  Какви мерки за сигурност сме предприели в Морани  по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

  Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.
  Освен че положихме всички усилия, за да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни, нашият сайт и имейл сървърна структура са защитени от нашите доставчици на хостинг и интернет. За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимицазия, водене на записи (log files) на дейностите по обработване на данни в системите за автоматизирано обработване и др. Морани  регулярно провежда обучения на своите служители относно мерките за защита на личните данни.
   

  С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

  Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 23.05.2022г.

Клиентите за нас: (224)